Regulamin wydarzenia

 

Regulamin
Florystycznych Mistrzostw Europy – Europa Cup 2022

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Florystycznych Mistrzostw Europy – Europa Cup 2022.
 2. Organizatorem imprezy „Florystyczne Mistrzostwa Europy – Europa Cup 2022” (dalej jako „Europa Cup”) jest STOWARZYSZENIE FLORYSTÓW POLSKICH, z siedzibą w Turzy Śląskiej 44-351, przy ul. Wodzisławskiej 37a, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414122, NIP 6472565600
 3. Europa Cup odbywa się w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. w Katowicach na terenie MCK: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Europa Cup w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Europa Cup, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Europa Cup. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Europa Cup za zachowania niezgodne z Regulaminem.
 5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Europa Cup („Teren Europa Cup”, zgodnie z definicją zawartą w ust.8 lit. d) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Europa Cup zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora itp.).
 6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Europa Cup.
 7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Europa Cup, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.
 8. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
  • Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Europa Cup otrzymany odpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora.
   Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Europa Cup i udziału w mistrzostwach, pokazach florystycznych, seminariach i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Terenie Europa Cup, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania nieodpłatnie towarów dostępnych w punktach gastronomicznych lub handlowych zlokalizowanych na Terenie Europa Cup;
  • Opaska identyfikacyjna” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do przebywania i ponownego wejścia na Teren Europa Cup otrzymany od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora w momencie pierwszego wejścia na Teren Europa Cup.
  • Osoba Niepełnoletnia” oznacza Uczestnika Europa Cup poniżej 18-tego roku życia.
  • Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Europa Cup, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Europa Cup, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Europa Cup. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 25 października 2018 r. U. z 2018 r. poz. 2142) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważnym wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
  • Teren Europa Cup” – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, na którym przeprowadzana jest Europa Cup;
  • Uczestnik Europa Cup” oznacza osobę będącą na terenie Europa Cup na podstawie okazanego Biletu; warunkiem udziału w Europa Cup osoby niepełnosprawnej jest nabycie przez nią Biletu; osobom do 3-go roku życia Organizator zapewnia udział w Imprezie bezpłatnie, na zasadach określonych w dalszej części regulaminu.

SPRZEDAŻ BILETÓW

 1. Bilety na Europa Cup będą sprzedawane za pośrednictwem serwisu internetowego Ticketmaster, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Europa Cup w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. Zakup biletu na miejscu, w dniu wydarzenia możliwy jest tylko w sytuacji, w której nie zostały one wyprzedane podczas przedsprzedaży internetowej. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 11 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 482) „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
 2. W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Europa Cup. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Europa Cup.
 3. Osoby Niepełnoletnie w wieku do 3-go roku życia są uprawnione do wejścia na teren Europa Cup bezpłatnie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny bilet na Europa Cup. W przypadku miejsc siedzących dziecko ma obowiązek przebywania na kolanach opiekuna.
 4. Osoby Niepełnoletnie w wieku od 4 do 15 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Europa Cup na podstawie ważnego biletu oraz w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 5. Osoby Niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Europa Cup na podstawie ważnego biletu oraz pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna w oryginale wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
 6. Nabywcy biletu nie przysługuje prawo do zwrotu biletu Organizatorowi lub Współorganizatorowi. Zasady zwrotów biletów nabytych za pośrednictwem serwisów internetowych określają ogóle zasady umów obowiązujące w tych podmiotach.
 7. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami życiowymi, Organizator, w odpowiedzi na udokumentowaną prośbę nabywcy biletu, może zezwolić na zwrot biletu. W przypadku zwrotu biletu Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę w kwocie i w sposób, w jaki nabywca uiścił cenę za bilet.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY

Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

 1. Bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. Posiadania i okazywania na każde żądanie Służb Porządkowych dokumentu oraz opaski identyfikacyjnej uprawniającego do wejścia i przebywania na Terenie Europa Cup. Wszyscy Uczestnicy do 18-tego roku życia (dalej jako „Osoby Niepełnoletnie”) w trakcie Europa Cup zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Jeżeli Organizator stwierdzi u Osoby Niepełnoletniej na Terenie Europa Cup brak wymaganej legitymacji, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu przez Uczestnika;
 3. Stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń. W trakcie Europa Cup Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY

 1. Wstęp na Teren Europa Cup następuje każdorazowo za okazaniem Biletu, za wyjątkiem osób, którym przysługuje bilet bezpłatny, na zasadach określonych w regulaminie. W przypadku, gdy Uczestnikiem Europa Cup jest Osoba Niepełnoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie w sytuacji posiadania przy sobie nadto ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku Nr 1 oraz w towarzystwie osoby dorosłej – stosownie do treści pkt. 4 – 5.
 2. Wstęp na Teren Europa Cup jest wielorazowy, po opuszczeniu terenu istnieje możliwości ponownego wejścia na obiekt po okazaniu właściwej opaski identyfikacyjnej oraz biletu wstępu.
 3. Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa, przybory medyczne do podania lekarstwa, jedzenie i napoje, wymagane jest jednak okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie.
 4. Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA

 1. Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Europa Cup oraz żądania opuszczenia Terenu Europa Cup przez:
  • Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • Osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;
  • Osoby, których strój uniemożliwia identyfikację;
  • Osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora;
  • Osoby, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;
  • Osoby przebywające na terenie imprezy bez okazania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;
 1. Nadto, zabrania się wnoszenia/wprowadzania przez Uczestników na Teren Europa Cup:
  • Napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  • Wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.;
  • Szklanych i metalowych pojemników oraz puszek;
  • Zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.
 1. Służby Porządkowe mogą uzależnić wstęp na Teren Europa Cup od pozostawienia takiego przedmiotu poza terenem, na którym przeprowadzana jest Impreza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez Uczestników w strefie gastronomicznej na Terenie Europa Cup.
 2. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów. Organizator prowadzi jedynie miejsce przeznaczone na pozostawienie odzienia wierzchniego oznaczonego na terenie Europa Cup jako „Szatnia”.
 3. Ponadto, na Terenie Europa Cup zabronione jest:
  • niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Europa Cup;
  • Wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Europa Cup lub sprawny jej przebieg;
  • Wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Europa Cup;
  • Palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
  • Jedzenia oraz spożywania jakichkolwiek płynów. Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora.
  • Na Terenie Europa Cup obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej.
  • Zabronione jest prowadzenie na Terenie Europa Cup jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Europa Cup. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone na Teren Europa Cup. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Europa Cup jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na Europa Cup osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Europa Cup – usuwa ją z miejsca, gdzie Europa Cup jest przeprowadzane. Osobom, którym odmówiono wstępu na Europa Cup lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Europa Cup zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE EUROPA CUP

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Europa Cup, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Europa Cup.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:
  • Sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Europa Cup;
  • Legitymowania Osób Niepełnoletnich;
  • Przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Europa Cup zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;
  • Wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Europa Cup. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • Stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
  • Ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
 1. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:
  • Wzory Biletów;
  • Wykrywacze metali;
  • Inne niezbędne środki ochrony osobistej.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:
  • Rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;
  • Zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 1. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Europa Cup, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.
 2. Organizator nie zapewnia parkingu. Rekomendowany jest dojazd komunikacją miejską środkami lokomocji, które zatrzymują się przy Rondzie i/lub przy al. Roździńskiego w Katowicach.

UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

 1. Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Europa Cup oraz wizerunków Uczestników, zarówno w zakresie dźwięku, jak i obrazu. Utrwalony podczas Europa Cup materiał zostanie wykorzystany na potrzeby videorelacji z wydarzenia, a także może stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, który Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Europa Cup lub właściwemu Komendantowi Policji.
 2. Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku uczestników Europa Cup, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Europa Cup, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji i reklamy Europa Cup, innych imprez Organizatora, Współorganizatora i sponsorów.
 3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Europa Cup wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Europa Cup i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Europa Cup.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Europa Cup w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

REKLAMACJE

 1. Uczestnicy Europa Cup, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub Służb Porządkowych.
 2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
 3. Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: biuro@europacup2022.eu lub listownie na adres: ul. Wodzisławska 37a, 44-351 Turza Śląska, z dopiskiem „Europa Cup 2022 – reklamacja”.
 4. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Europa Cup.
 5. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.
 6. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest STOWARZYSZENIE FLORYSTÓW POLSKICH, z siedzibą w Turzy Śląskiej 44-351, przy ul. Wodzisławskiej 37a („Administrator”).
 7. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: biuro@europacup2022.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora..
 8. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 9. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 10. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 11. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz wprowadzanych na Teren Europa Cup zwierząt wywołany poziomem hałasu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Europa Cup lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne, awaria sieci elektrycznej itp.).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Europa Cup z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Udział w Europa Cup jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 6. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.europacup2022.eu.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 8. Szczegółowy program wydarzenia zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej www.europacup2022.eu nie później niż do dnia 20 sierpnia 2022 r.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. 

  Do pobrania:
  Oświadczenie rodzica